Ochrona danych

Status: 15.07.2022

 

Niniejsze oświadczenie zawiera przegląd sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz informacje o tym, co użytkownik może zrobić, aby lepiej chronić swoje dane.

Administrator danych do przetwarzania, art. 4 (7) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Centralny Instytut Zdrowia Psychicznego (ZI)
Państwowa fundacja prawa publicznego

Adres pocztowy: P.O. Box 12 21 20, 68072 Mannheim
Adres domowy: J 5, 68159 Mannheim (adres do wezwania)

Telefon: 0621 1703-0
Faks: 0621 1703-1205

E-Mail: info@zi-mannheim.de

reprezentowana przez Zarząd Fundacji / członków Zarządu Fundacji Prof. Dr Andreas Meyer-Lindenberg (Prezes Zarządu / Dyrektor) i Andreas-W. Möller (Dyrektor Handlowy), ibidem, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Carsten Dose, ibidem

Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr Carsten Dose

zobacz również nasz nadruk

Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub chęci dochodzenia swoich praw do ochrony danych, prosimy o skorzystanie z następującego adresu:

Inspektor ochrony danych | Centralny Instytut Zdrowia Psychicznego
J 5, 68159 Mannheim
datenschutzbeauftragter@zi-mannheim.de

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Decydującym czynnikiem jest zatem to, czy na podstawie zebranych danych można ustalić osobiste odniesienie. Obejmuje to informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i zachowanie użytkownika. Informacje, które nie są bezpośrednio powiązane z prawdziwą tożsamością użytkownika - takie jak ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników witryny - nie są danymi osobowymi.

W jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą witrynę?

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz wyświetlić naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 I 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników i jak je przekazujemy?

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeśli wyślesz nam taką wiadomość, Twoje dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Wiadomość e-mail jest przesyłana w postaci niezaszyfrowanej. Podane przez użytkownika dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu technicznego administrowania stronami internetowymi oraz w celu spełnienia jego życzeń i wymagań, tj. zasadniczo w celu realizacji zawartej z nim umowy lub udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Będziemy wykorzystywać te dane do badań związanych z produktami, celów marketingowych i statystycznych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę lub nie sprzeciwi się temu - o ile jest to przewidziane przez prawo. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane, sprzedawane ani w inny sposób przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy lub użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Każda udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych dostawców usług dla poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać dane użytkownika do celów reklamowych, poinformujemy go szczegółowo poniżej o odpowiednich procesach. Podamy również określone kryteria dotyczące okresu przechowywania danych.

Jak długo dane będą przechowywane?

Zasadniczo przechowujemy wszystkie informacje, które nam przekazujesz, dopóki nie zostanie spełniony odpowiedni cel, np. umowny. Np. w przypadku zapytań do czasu ich rozpatrzenia, w przypadku newsletterów do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Jeśli dłuższe przechowywanie jest przewidziane przez prawo, informacje będą przechowywane w tych ramach.

Kiedy dane zostaną usunięte?

Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Z drugiej strony, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli użytkownik cofnie zgodę na ich przechowywanie, jeśli znajomość danych nie jest już wymagana do realizacji celu, dla którego były przechowywane lub jeśli przechowywanie nie jest dozwolone z innych powodów prawnych. Żądanie usunięcia nie ma wpływu na dane do celów rozliczeniowych i księgowych.

Użytkownik ma następujące prawa wobec nas w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

Poczta elektroniczna (e-maile)

W przypadku przesyłania danych osobowych pocztą elektroniczną chcielibyśmy zwrócić uwagę, że sam Internet nie zapewnia żadnych mechanizmów ochronnych, a zatem zasadniczo nie jest możliwe wykluczenie możliwości uzyskania wiedzy o tych danych przez osoby trzecie. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów nam określonych, będą traktowane jako poufne i zostaną usunięte natychmiast po przetworzeniu zapytania. Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Ochrona danych dla aplikacji i w procesie aplikacji

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą e-mail. W przypadku zawarcia umowy o pracę z kandydatem, przesłane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi i przekazywane do akt osobowych. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych.
Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Kandydaci mogą otrzymać zaproszenie do tak zwanej "puli talentów" na potrzeby przyszłych ogłoszeń o pracę w Instytucie Centralnym pomimo odrzucenia w ramach konkretnej procedury aplikacyjnej. Jeśli kandydat wyrazi na to zgodę, dane aplikacyjne zostaną usunięte najpóźniej po roku. Wreszcie, okres przechowywania jest również określony przez ustawowe okresy przedawnienia, które mogą wynosić do trzydziestu lat zgodnie z sekcjami 195 i następnymi niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), na przykład, przy czym regularny okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Co robimy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania

Nasz instytut podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. Na przykład dane użytkownika są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. W niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika są szyfrowane podczas transmisji przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że komunikacja między komputerem użytkownika a serwerami naszego instytutu odbywa się przy użyciu uznanej metody szyfrowania, jeśli przeglądarka użytkownika obsługuje protokół SSL.

Oto prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i możliwych odbiorcach oraz celu przetwarzania danych (art. 15 RODO) oraz, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO), usunięcia tych danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika zgodnie z art. 20 RODO. Ograniczenia wynikające z sekcji 9 i 10 LDSG Baden-Württemberg mają zastosowanie do prawa dostępu i prawa do usunięcia danych.

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych (art. 77 RODO w związku z § 25 LDSG Baden-Württemberg). Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, tel.: 0711 615541-0, FAX: 0711 615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

Jak można wycofać zgodę na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres datenschutzbeauftragter@zi-mannheim.de. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Korzystanie z plików cookie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej, a także uczynić nasze usługi tak wygodnymi i wydajnymi, jak to tylko możliwe. Z jednej strony używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, które są przechowywane tylko tymczasowo na czas korzystania z jednej z naszych stron internetowych. Z drugiej strony używamy stałych plików cookie do przechowywania informacji o odwiedzających, którzy wielokrotnie uzyskują dostęp do jednej z naszych stron internetowych. Celem korzystania z tych plików cookie jest zaoferowanie optymalnych wskazówek dla użytkownika, rozpoznanie go i zaprezentowanie mu jak najbardziej zróżnicowanej strony internetowej oraz nowych treści w przypadku wielokrotnego korzystania. Zawartość stałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP itp. nie są przechowywane. Nie jest tworzony indywidualny profil zachowania użytkownika. Możliwe jest również korzystanie z naszej strony internetowej bez plików cookie. Użytkownik może wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce, ograniczyć je do określonych witryn internetowych lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysłaniu pliku cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie należy liczyć się z ograniczonym wyświetlaniem strony i ograniczonymi wskazówkami dla użytkownika. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Usługa analizy AWstats

Nasza witryna korzysta z AWStats, bezpłatnego oprogramowania do analizy sieci dostępnego pod adresem www.awstats.org. Służy ono do analizy plików dziennika tworzonych przez serwery internetowe na podstawie żądań odwiedzających. 
AWStats nie używa plików cookie do analizy. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu plików dziennika przechowywanych na naszym serwerze, które zawierają również adresy IP. Dane z plików dziennika serwera WWW są analizowane w formie zanonimizowanej, tj. bez identyfikowania użytkowników na podstawie adresu IP lub innych danych osobowych. Te pliki dziennika nie są łączone z innymi źródłami danych, a pliki dziennika są również automatycznie usuwane po miesiącu od analizy statystycznej. Dostęp do tych danych analitycznych jest możliwy wyłącznie dla Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Jest to operator serwera internetowego.
Dane te są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i oceniane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji zawartości strony internetowej Stark-im-Sturm. Używamy tych statystyk wyłącznie do pomiaru aktywności oraz do ulepszania lub dostosowywania naszych stron internetowych do potrzeb użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W przypadku dostępu do poszczególnych stron naszej witryny internetowej przechowywane są następujące dane:

 • odwiedzona strona internetowa
 • strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej (referrer)
 • podstrony, do których uzyskano dostęp z odwiedzanej strony internetowej
 • czas spędzony na stronie internetowej
 • częstotliwość odwiedzin strony internetowej.

Program nie przekazuje żadnych danych stronom trzecim. W szczególności żadne dane nie są przekazywane za granicę, ponieważ nasz serwer znajduje się w Niemczech.
Więcej informacji na temat ochrony danych w procesie pomiaru można znaleźć na stronie internetowej www.awstats.org.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Obecnie korzystamy z następujących wtyczek mediów społecznościowych: Vimeo. Korzystamy z tak zwanego rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w polu nad jej pierwszą literą lub logo. Dajemy ci możliwość komunikowania się bezpośrednio z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko w przypadku kliknięcia oznaczonego pola, a tym samym jego aktywacji, dostawca wtyczki otrzyma informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej oferty online. Ponadto przekazane zostaną dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Facebooka, według dostawcy w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu. Aktywując wtyczkę, dane osobowe użytkownika są zatem przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem wyszarzonego pola.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie posiadamy również informacji na temat usuwania danych gromadzonych przez dostawcę wtyczki.

Dostawca wtyczki przechowuje dane zebrane o użytkowniku jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowywania swojej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Oferujemy użytkownikowi możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami za pośrednictwem wtyczek, abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczki i jest tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczki, Twoje dane zebrane przez nas zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli naciśniesz aktywowany przycisk i, na przykład, połączysz stronę, dostawca wtyczki również zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i udostępni je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ zapobiegnie to przypisaniu użytkownika do jego profilu u dostawcy wtyczki.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców podanych poniżej. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

Zastosowanie i wykorzystanie Vimeo

Komponenty Vimeo są zintegrowane na tej stronie. Vimeo to internetowy portal wideo i transmisji strumieniowej, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich przeglądanie, ocenianie i komentowanie. Vimeo umożliwia publikację wszystkich rodzajów wideo i strumieni na żywo.

Spółką operacyjną Vimeo jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony naszej witryny internetowej, na której zintegrowano komponent Vimeo (wideo Vimeo), przeglądarka internetowa jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Vimeo o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Vimeo z Vimeo. Więcej informacji na temat Vimeo można znaleźć na stronie https://www.vimeo.com. W trakcie tej procedury technicznej Vimeo uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz.

Sofern Sie gleichzeitig bei Vimeo eingeloggt sind, erkennt Vimeo mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein Vimeo-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch Vimeo gesammelt und dem jeweiligen Vimeo-Account der betroffenen Person zugeordnet.

Vimeo erhält über die Vimeo-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Vimeo eingeloggt sind. Das findet unabhängig davon statt, ob Sie ein Vimeo-Video anklicken oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Vimeo nicht gewollt, können Sie diese dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen.

Die Datenschutzerklärung von Vimeo finden Sie unter: https://vimeo.com/privacy

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może podlegać zmianom, które będą ogłaszane na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.